See on näidisleht ja e-poest ei saa veel osta! Aga kui oled huvitatud kirjuta info@emftuning.com.

Minu lugu ...

Hei, minu nimi on Olle Kitsing

Ma pean lu­gu ter­vi­sest ja hea­olust. Minu ki­reks on elektro­magnet­välja­de (EM väl­jad) ning kvant­bio­loogia uuri­mine ning selle tee­mal ini­mes­te hari­mine. Ma pa­kun konsul­tatsiooni ja mõõtmis­tee­­nust, mil­le abil saab hääles­tada elektro­mag­net kesk­konda, kus ma­gad, töö­tad või tih­ti viibid. Mul on inse­neri hing ja see­tõttu meel­dib mul­le lahen­dusi väl­ja mõel­da. Paljud lahendused on kujunenud tooteks, mis on saadaval EMF Tuningu E-poes.

EMF Tuningule eelnes Tervise Lainetel…

EMF Tu­ning alus­tas Tervi­se Laine­tel nime all juba 1. Jaanuaril 2019. Sel­le asu­tasin mi­na, Olle Kitsing. Ma sain inspi­­ratsioo­ni oma tervi­se jär­sust para­ne­mi­sest eelne­va aasta novembris ja taht­sin seda koge­must maa­­ilma­ga jaga­da. Kõige­pealt nägi ilma­­valgust fb leht Tervi­se Laine­tel, millest täna­seks on saa­nud EMF Tuningu veebi­leht Koos E-poega.

EMF Tuning visioon ja missioon.

Meie missioo­niks on tead­miste jaga­mine ja tee­nuste ning too­de­te pakku­mine, mil­le abil saab iga­üks enda­le ja oma lähe­das­tele luua elu toe­tava elektro­magnet kesk­konna.
Visiooniks: kauba­maja, nii vee­bis kui lai­vis, kus on saada­val kõik vaja­lik EM välja­de tuuni­mi­seks, nii ko­dus, töö­kohas kui liik­vel olles.

Pilguheit minevikku, mis juhtus ja kuidas ma siia jõudsin.

Aastal 2006, kohe peale 22. sünni­­päeva, tekkis mul naha­le sügelus, mis tasa­­pisi süvenes krooniliseks naha­põletikuks, ehk atoopi­­liseks derma­tiidiks.

Tol het­kel ei osa­nud ma oma tervise­seisun­di paran­dami­seks mida­gi ette võtta, see­­tõttu pöördu­­sin lahen­­duse leid­mi­seks allergo­­loogi poo­le. Mul­le teh­ti aller­geenide test ja kirju­tati raviks anti­hista­miini table­tid ning nahale määri­­­miseks hormoon­­kreem.
Ka­he näda­­la jook­­sul löö­ve vähe­nes, aga kui kreemi­ta­mise lõpe­tasin, oli löö­ve kii­resti taga­si. Sel­lest het­­kest sai minust ravi­mite püsi­tarbija.
2 aas­tat hil­­jem lisa­­ti mu haigus­­­lukku astma diag­noos, allergi­­­line no­hu ja mao üli­­­happesus. Iga sümptom sai ka oma ravi­mi püsi­vaks manus­­­tamiseks. Ma proo­vi­sin väl­­tida kõi­ki­de aller­­geenide söö­mist ja sis­se hinga­mist. Mu toidu­kaart muu­tus vä­ga ühe­külgseks, mis jät­tis mu ke­ha il­ma palju­dest vaja­likest toit­ainetest.

Atoopiline dermatiit

Kui olin ter­ve aasta võt­nud kaks kor­da päe­vas viite retsepti­ravimit, hak­­kas minu usk selles­se ravis­se kadu­ma, sest para­­nemist pol­nud nä­ha ja raha­kott oli jää­nud üpris õhu­keseks. Ma lõpe­tasin nel­ja ravi­mi tarvi­tamise ja jälgi­sin, kas mu olu­kord lä­heb hulle­maks. Mu naha sei­sund püsis muutus­teta. Ma jäin tarbi­ma vaid hormoon­kreemi, millel tun­dus ole­ma vähe­malt min­gi leeven­dav mõju.
2012. hakka­­sin ma ennast hari­­ma tervis­­liku toitu­­mise ja muud­pidi tervis­­liku elu­viisi alal. Mind huvi­tas, kui­das meie keha töö­tab ja miks keha haiges­tub.
2013-2014 käi­sin Austraa­lias, kus mu na­ha olu­kord läks tundu­valt pare­maks, olin rõõ­mus, sest sain taas puu­vilja sü&uuml,a ilma olu­liste taga­järge­deta. Seal aga hakka­sin tähel­dama valu­sid liiges­tes, kui tegin trenni. Eestis­se taga­si jõudes möö­dus 2 kuud ja mu nahk oli taas kär­nas. Tol hetkel lõpe­tasin karastus­jookide ja alko­holi tarbi­mise ja hakka­sin oma menüüsse lisa­ma mahe­toitu.
Minu viima­ne arstil­­käik oma naha problee­miga oli det­­sember 2015, kus esi­­tasin arsti­­le, kui professio­naalile, keeru­­lisi küsi­­musi, sest olin ter­ve aas­ta ping­salt uuri­nud tervi­se teema­sid ja soovi­sin pare­mini mõis­ta, mis mu ke­has siis täp­selt toi­mub. Minu ülla­­tuseks võt­­tis arst kohe sisse kaitse­­seisundi ja proo­­vis mulle võima­­likult lühi­dalt vasta­ta. Ta pi­das targe­­maks teema kõrva­le juhti­da ja mind hoo­pis noo­­mida, sest ma ei austa­nud eelne­va ars­ti pa­nust ja ei ost­nud ega võt­nud tema väl­ja kirju­­tatud ravi­­meid.  Ta vaa­tas mulle tõsi­selt otsa ja kü­sis. ”Kas sa tões­ti ar­vad, et sa lahen­dad selle prob­leemi enne kui ars­tid?”
Kuna tol het­­kel oli mu nahk vä­ga ras­­kes seisun­­dis, nõustu­­sin ma raske süda­mega ravi­­mid väl­ja ost­ma ja sisse võt­ma. Ma mäle­tan, kui­das mul tulid aptee­gis os­tu soori­tades pisa­rad sil­ma. Viien­­dal päe­­val hak­­kas ravi kõrval­­toime­na minu puu­sal are­nema teist­­moodi löö­ve. Ühel õhtul ei suut­nud ma seda valu enam kanna­tada ja läk­sin EMO’sse. Seal sel­gus, et tege­mist on vööt­­herpesega, mis aval­dus, sest sõin suures annu­ses tablette, mille määra­­tud toime oli pärssi­da immuun­süsteemi tege­vust.
Tallin­na Kesk­haiglast sõit­sin öö­sel Tõnis­mäe valve­apteeki, kus toi­mus luugi­müük, õues oli pikk saba ja tempe­ratuur 0 kraadi. Ma sain sealt järg­mise kree­mi vööt­herpese raviks, mille kõrval­toimena tekkis kogu keha kattev nõges­lööve. See süge­les hullu­meelselt.

Vöötherpes

Ma olin tõsi­­ses masen­duses, hirmul ja pettu­nud meie medit­siinisüs­teemis. Ma tundsin et olen oma probleemiga üksi ja pean selle­le ise lahenduse leid­ma. Minu õpingud andsin mulle lootust, et lahendus on olemas.

2016 langes mu füüsiline jõud märgatavalt. Neljandale korrusele kõndimine oli raske ja lausa valus. Uueks sümptomiks oli pidev kerge kõhulahtisus.

Õnneks mu naha olukord püsis stabiil­sena ja ma jätka­sin õpin­gute ning eksperimentidega. Ma proovi­sin vegan toitumist 4 kuud, mille tulemuseks oli täiendava jõu ja kehakaalu kaotus. Proovi­sin mitmeid toidu­lisandeid, mille­ga võitsin ühe kuu puhast nahka, aga tulemus ei jäänud püsi­ma. Tegin kehale MMS’i puhastus­kuure, aga samuti tule­musteta. Külastasin Dr Riina Raudsi­kut, kes soovitas rohkelt aluselist vett juua. Mul oli tunduvalt rohkem jõudu, aga seda ainult kaheks kuuks. Midagi ei olnud teha, peale igat eba­õnnestu­mist tuleb end kokku võtta, üles ajada ja edasi uurida.

Terviseamööb.

2018 septembris helis­tas mulle isa ja teatas, et ta käis vähi operat­sioonil. See uudis suunas mind uurima, mis see vähk täpselt on. Uurimise käigus, hakkas mulle selgeks saama, et tervis sõltub palju enamast kui liikumine, toit, puhas vesi ja positiivne mõtlemine.

Ma joonis­tasin tervise mõju­tajatest kaardi, mille peal­kirjaks sai Tervise Amööb. (Health Splash)

Oktoobri algul 2018 sattu­sin ma kuula­ma USA neuro­kirurg Dr Jack Kruse’i loen­gut, kes selgi­tab päikese­valguse, ööpäeva­rütmi, aasta­aegade rütmi ja Maa magnet­välja täht­sust ning toimet meie füsioloogi­listes protsessides. Samal ajal infor­meerib Jack tehis­valguse ja tehis elektro­magnet­kiirguse nega­tiivsest mõjust. Tema soovi­tuste ainetel tegin ma novembri algul rida­misi suuri muutusi kesk­konnas, kus tihti viibin ja magan.

Nendeks oli:
 1. Vahetasin magamiskohta. Läksin magama kiirgus vabasse keskkonda.
 2. Kahe mobiiltelefon asemel jätkasin ühe kasutamist ja ei pannud seda enam enda riiete taskusse.
 3. Loobusin WiFi ja Bluetooth seadmete kasutamisest. Interneti
  ühendasin oma laptopi kaabli abil.
 4. Hakkasin käima tihedamini õues naturaalse valguse käes ja võtsin selleks ajaks prillid eest ära.
 5. Vahetasin kodus kõik lambipirnid hõõgniit pirnide vastu ja hakkasin
  pimedal ajal kandma sinist valgust blokeerivaid prille.
 6. Hakkasin Iga päev end paljajalu muru peal maandamas käima.
 7. Hakkasin end iga hommik dušši all karastama.
 8. Lõpetasin talvisel perioodil puuviljade söömise ja hakkasin toidule lisaks võtma DHA Omega-3 Krilliõli kapsleid.
Esimese nädala möödudes märkasin, et nahk on hakanud para­nema, haavad jäid kinni ja kuivaks. Teise nädala möödudes oli krooni­line põletik kärnade alt kadunud. Kolmanda nädala lõpuks muutus nahk taas venivaks.
Otsust nende suurte muuda­tuste tegemiseks aitas mul teha elektro­magnet­kiirguse mõõtjate rentimine, mille abil sai selgeks, et mu eluruumide ja töö­ruumide kiirgustase ületab tervis­likke piire.
See info ja muutused aitasid mul üle saada 12 aastat kestnud kanna­tustest. Mu nahk on ilus ja sile tänase päevani.

Ma olen tänulik selle kogemuse eest, sest see õpetas mulle, kuidas oma
tervise eest hoolt kanda. See teadmiste ja oskuste pagas on kulda
väärt ja teenib mind elu lõpuni. Mul on hea meel, et saan teile täna
jagada oma edulugu, õpitud teadmidsi ja kogemuste pagasit tervenemise
teekonnal.

Enne ja pärast

Suutsin mina, suudad sina ka! — Olle Kitsing

Konsultatsioon mõõtmisega objektil

Kiirgused minu kodus?
Ostukorv0
Ostukorv on tühi!
Jätka ostlemist
0